Logo 89

Skontaktuj się z nami:
tel: 885 563 079

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży
oraz dostaw towarów zawieranych przez PAK SP z o. o.o w Toruniu jako Sprzedawcą.
1.2 Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w
zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne zamówienie Kupującego złożone Sprzedawcy. Strony
wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
2.2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać:
• nazwę asortymentu
• składu surowcowy
• wielkość zamówienia
• oczekiwany termin wykonania dostawy, adres i warunki dostawy
• przeznaczenia zamawianego produktu.
2.3. Zawarcie między stronami Umowy sprzedaży następuje z chwilą doręczenia Kupującemu przez Sprzedawcę
pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.4 Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy
stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub emaila
pod rygorem nieważności.

3. PROJEKTY GRAFICZNE

3.1 Kupujący ustala kryteria dotyczące przygotowania projektu graficznego tj:
rodzaj nadruku (rewersowy lub nawierzchniowy)
dokładne wymiary użytku,
wymagania odnośnie szaty graficznej projektu.
3.2 Kupujący oświadcza, ze przysługują mu prawa do korzystania z przekazanych Sprzedawcy materiałow (w
szczegolności: elementow graficznych, rysunkow, wzorow, logotypow, zdjęć itp.) w celu wykorzystywania ich do
wykonywania nadrukow zamawianych przez Kupującego. Kupujący oświadcza, ze nie zachodzą zadne inne
okoliczności, które mogłyby narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich i oświadcza, że w
przypadku skierowania przeciwko Sprzedawcy roszczeń przez osoby trzecie, zobowiązuje się do pełnego
zaspokojenia powyższych roszczeń.
3.3 Akceptacja proofa przez Kupującego oznacza, że jest on wykonany zgodnie z zamówieniem i oczekiwaniami
Klienta, w szczególności pod względem:
• kolorystyki,
• wymiarów użytku,
• rozmieszczenia elementów graficznych,
• tekstów,
• kodu kreskowego.
3.4 Zaakceptowany proof stanowi wzorzec do druku. Kupujący uczestniczy przy realizacji pierwszego nadruku
wyrobu, zatwierdzając go jako wzorzec do kolejnych wznowień. Na pisemne życzenie Kupującego zatwierdzenia
nadruku moze dokonać wskazany przez Kupującego przedstawiciel Sprzedawcy. Kupującego z przyjazdu na
akceptację w wyznaczonym przez Jezeli Kupujący nie stawi się w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie,
Kupujący przejmuje wszelką odpowiedzialność za zawartość merytoryczną i kolorystyczną projektu i traci
uprawnienia z tytułu rękojmi.

3.5 Koszt przygotowania projektu w wyniku którego zostało zrealizowane zamówienie ponosi Sprzedawca. W
przypadku nie złożenia zamówienia, na wykonany i zaakceptowany wzór, koszt przygotowania projektu ponosi
Kupujący.

3.6 Specyfikacja graficzna projektów do pobrania – KLIKNIJ.

4. WARUNKI DOSTAWY


4.1 Sprzedawca dostarcza towar do magazynu Kupującego na swój koszt wyłącznie o wartości powyżej 4500,00 zł
(czety tysiące pięćset złotych) netto. Jeżeli zamówienie nie przekracza tej wartości, koszty dostawy ponosi
Kupujący wg aktualnego cennika spedycji.
4.2. Termin dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy:
Kupujący nie wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Sprzedawcy
zadziałały siły wyższe
wystąpiły okoliczności wykraczające poza zwykły tok zdarzeń związane z działalnością Sprzedawcy lub jego
podwykonawców w szczególności takich jak : przerwy w dostawach prądu lub innych mediów, awaria urządzeń
produkcyjnych, nieprzewidziane przerwy w dostawach surowców.
4.3. W sytuacji opoznienia dostawy (wydania/odbioru towaru) na polecenie Kupującego lub ze względu na
zaleganie z płatnościami Kupującego, ktore przekracza 100 dni, Sprzedawca ma prawo domagać się całkowitej
zapłaty za zamówiony towar, przed jego wydaniem.
4.4. Z uwagi na charakter oferowanych wyrobow, Sprzedawca zastrzega sobie mozliwość realizacji zamowień w
tolerancji +/- 10% zamówionej ilości.
4.5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę dostarczane są na następujących rodzajach palet:
bezzwrotnych (jednorazowe),
zwrotnych EURO 1200×800 – objętych 23% stawką podatku VAT.
4.6. Koszt palet zwrotnych nie jest wliczony w cenę towarów i podlegają one zwrotowi każdorazowo przy dostawie.
4.7. W momencie dostawy towarów własnym transportem Sprzedawcy, Sprzedawca odbiera palety zwrotne w
ilości, odpowiadającej ilości dostarczonych palet, na których danym transportem przywiózł do Kupującego towary –
nie wymaga to wcześniejszego pisemnego zgłoszenia.
4.8. W momencie dostawy towarów firmą spedycyjną, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Spedytorowi palet
zwrotnych w ilości, odpowiadającej ilości dostarczonych palet na których danym transportem przywiózł do
Kupującego towary. – nie wymaga to wcześniejszego pisemnego zgłoszenia.
4.9. Sprzedawca w przypadku braku zwrotu ma prawo dochodzić należności w kwocie 35 PLN netto za każdą
sztukę tak jak za inne towary wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie włącznie.

5. DOKUMENTACJA DOSTAWY


5.1. Każda dostawa będzie udokumentowana listem przewozowym lub dokumentem WZ wraz z deklaracją
zgodności.
5.2. Wszelkie specyfikacje materiałowe, certyfikaty i atesty dołączone będą do dostaw przez Sprzedawcę na
wyraźne polecenie Kupującego.
6. CENY I PŁATNOSCI
6.1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie.
6.2. Do chwili dokonania przez Kupującego pełnej zapłaty za dostarczone wyroby, pozostają one własnością
Sprzedawcy

7. REKLAMACJA

7.1 Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie do starannego zbadania towaru, jednak nie później niż w terminie 3 dni
od dnia odbioru pod względem ilościowym oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad, pod rygorem utraty
uprawnień z rękojmi.
7.2 W zawiadomieniu o wadzie Kupujący zobowiązany jest wskazać:
• dowód zawarcia umowy sprzedaży rzeczy obciążonej wadami,
• datę wykrycia wady oraz datę sporządzenia pisma,

• określenie wady,
• określenie żądania,
• podpis kupującego.
7.3 O wadach, których nie da się wykryć mimo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek
powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie w formie pisemnej , jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia
odbioru i nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
7.4. Zwrócenie wadliwego towaru Sprzedawcy może nastąpić tylko po jego wcześniejszej pisemnej zgodzie.
7.5. Wyłącza się uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi w przypadku nie wypełnienia wszystkich rubryk
zamówienia.
7.6 Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za towar.
7.7. Strony dopuszczają nieznaczne równice w kolorystyce nadruku w stosunku do przyjętego wzorca na
poziomie : Delta E 2000(+/-)3
7.8. Reklamowany towar musi posiadać oryginalne oznaczenia Sprzedawcy, etykietę identyfikacyjną wyrobu. W
przypadku braku etykiety identyfikacyjnej reklamacja nie będzie rozpatrzona.
7.9. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący zobligowany jest zabezpieczyć oraz udostępnić
przedstawicielowi Sprzedawcy reklamowane towary dla potrzeb weryfikacji oraz badań w siedzibie Kupującego.
7.10. W razie zidentyfikowania wad odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje kosztów powstałych z tytułu
szkod pośrednich i utraconych korzyści, chyba ze wynikają one z winy umyślnej.
7.11. W razie gdy Kupujący stwierdzi wady jakościowe podczas procesu produkcyjnego, które ujemnie wpływają
na dalsze przetwórstwo towarów, Kupujący zobligowany jest do natychmiastowego przerwania wykorzystywania
podczas produkcji kwestionowanego towaru oraz niezwłocznego, pisemnego poinformowania Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiadać będzie tylko za koszt towaru, przetworzonego w następujących ilościach: osłonki: 200 mb,
woreczki: 500 szt., folie i laminaty: 300 mb.


8. KLAUZULE DODATKOWE


Sprzedawca moze wykorzystywać probki towarow oraz umieszczonych na nich nadrukow, wyprodukowanych
przez Sprzedawcę na zamowienie Kupującego, w szczegolności poprzez ich prezentację w materiałach
promocyjnych Sprzedawcy (m.in. w katalogach, ulotkach, filmach reklamowych, wzornikach nadrukow, na targach,
w tym o zasięgu międzynarodowym, oraz na stronach internetowych itp.).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
przy czym przez formę pisemną rozumie się też podpisaną korespondencję faksową i mailową.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w OWS znajdują zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
9.3. Spory mogące wyniknąć między Sprzedawcą a Kupującym w związku z wykonywaniem
umowy będą rozstrzygane przez sąd w Toruniu.