Logo 89

Skontaktuj się z nami:
tel: 885 563 079

Projekty Dofinansowane z Funduszy Europejskich

Polskie Mosty Technologiczne

         

Firma Handlowo Produkcyjna PAK Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów spożywczych na rynek Meksyku, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez PAK Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 172 949,61 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 172 949,61 PLN.

 

 

Projekt Dofinansowany z Funduszu Badań i Wdrożeń

Firma Handlowo Produkcyjna PAK Sp. z o.o. realizuje Projekt Funduszu badań i Wdrożeń, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych po tytułem: Stworzenie barierowego, monomateriałowego laminatu recyclingowalnego do pakowania żywności zastępującego nieekologiczne wielomateriałowe laminaty, realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacji i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Cel projektu: potrzeba zwiększenia recyclingowalności opakowań z tworzyw sztucznych bez znacznej utraty funkcjonalności i bez zmniejszenia bezpieczeństwa pakowanej żywności. Całkowita wartość projektu: 424.841,79 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 287.131,34 PLN.

Powrót